Vervangingswaarde
Onder vervangingswaarde wordt verstaan het bedrag dat nodig is voor het verkrijgen van een naar soort, kwaliteit, staat en ouderdom gelijkwaardig goed. De vervangingswaarde is over het algemeen hoger dan de dagwaarde en kan ook een nieuwwaarde zijn. Uw inventaris kunt u zowel tegen nieuwwaarde als tegen vervangingswaarde verzekeren. Overigens staat in veel polisvoorwaarden beschreven dat de inventaris niet ouder dan 1 of 3 jaar mag zijn (voor het verzekeren op basis van nieuwwaarde). Handelsgoederen (kant en klaar) worden doorgaans voor uw inkoopwaarde verzekerd. Het is niet gebruikelijk dat de verwachte winst ook wordt meeverzekerd. Indien u seizoensgebonden artikelen verhandeld is het verstandig vooraf met uw verzekeraar af te spreken dat de waarde eind december een andere is dan die van, bijvoorbeeld, juni.

Fabrieksgoederen kennen verschillende verzekerde waarden. Gebruikelijk is om grond- en hulpstoffen te verzekeren tegen de inkoopprijs, halffabricaten tegen de grondstofkosten met de fabricagekosten en de voorraad gereed product tegen de integrale kostprijs. Indien er veel wisselingen in de voorraad zijn dient u dit ook aan uw verzekeringsmaatschappij te melden. Doorgaans zullen zij u een redelijk voorstel doen (bijvoorbeeld op basis van gemiddelde voorraad, ijzeren voorraad of hoogste voorraad). In onze rapporten gaan wij doorgaans uit van uw hoogste voorraad om een juiste dekking te garanderen.

Opruimingskosten zijn de kosten die eventueel gemaakte worden voor het afbreken, wegruimen, afvoeren, storten en vernietigen van de verzekerde zaken. Vaak is hier een niet onaanzienlijk bedrag voor gereserveerd omdat deze kosten bij een echte grote brand snel kunnen oplopen. Bereddingskosten zijn de door u of namens u gemaakte kosten bij een onmiddellijk dreigend gevaar ter voorkoming of vermindering aan de verzekerde zaken. Ook hiervoor is vaak een bedrag opgenomen op de polis.

Huurdersbelang is vaak voor 10% van de verzekerde som meegenomen. Indien dit in werkelijkheid een hoger bedrag is dient u dit specifiek aan uw verzekeringsadviseur of verzekeringsmaatschappij mede te delen. Wij taxeren grotendeels de door u ingebrachte zaken in een huurpand, opdat u hierover niet teveel premie zult betalen. In Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek staat het volgende:

Artikel 2

Onder de vervangingswaarde wordt verstaan het bedrag dat nodig zou zijn om in de plaats van een actief dat bij de bedrijfsuitoefening is of wordt gebruikt, verbruikt of voortgebracht, een ander actief te verkrijgen of te vervaardigen dat voor de bedrijfsuitoefening een in economisch opzicht gelijke betekenis heeft.
Disclaimer