Artikel 7:960 BW
Per 1 januari 2006 is het nieuwe verzekeringsrecht ingevoerd onder titel 17 van Boek 7 van het Burgerlijk Wetboek. Het oude verzekeringsrecht dat in het Wetboek van Koophandel was vastgelegd is verdwenen en geheel vervangen. Hiermee zijn ook de bekende taxatieartikelen 274 en 275 uit het Wetboek van Koophandel verleden tijd.

De wetgever heeft in het nieuwe verzekeringsrecht het volgende artikel opgenomen:

Artikel 7:960 BW

De verzekerde zal krachtens de verzekering geen vergoeding ontvangen waardoor hij in een duidelijk voordeliger positie zou geraken. De vorige zin mist toepassing bij voorafgaande taxatie van de waarde van een zaak tot stand gekomen krachtens een aan een deskundige opgedragen beslissing of krachtens een beslissing van partijen overeenkomstig het advies van een deskundige.

Dit artikel geeft in samenhang met artikel 7:944 uit het Burgerlijk Wetboek een omschrijving van het indemniteitsbeginsel zoals dit zich in de jurisprudentie van de Hoge Raad onder het oude recht (Wetboek van Koophandel) heeft ontwikkeld. Ingevolge artikel 7:944 uit het Burgerlijk Wetboek mag een overeenkomst van schadeverzekering niet de strekking hebben dat de verzekerde door het ontstaan van een schade in een duidelijk voordeliger positie geraakt.
Disclaimer