Liquidatiewaarde
Onder liquidatiewaarde wordt verstaan het bedrag dat activa bij een publieke verkoping dan wel geforceerde onderhandse verkoop, na beste voorbereiding en aanbieding op de voor het soort zaken gebruikelijke wijze, redelijkerwijs zal kunnen opbrengen. Daarbij wordt met name rekening gehouden met een kortere dan gebruikelijke termijn waarbinnen de verkoop dient te worden geƫffectueerd.
Disclaimer