Actuele waarde
Onder de Actuele waarde verstaan we het totaalbedrag welke nodig is om in de plaats van een goed, welke bij eenzelfde bedrijfsuitoefening wordt gebruikt, een ander goed te verkrijgen of te vervaardigen dat voor de bedrijfsuitoefening een in economisch opzicht gelijke bruikbaarheid heeft. Dit met waardering van activa op basis van de actuele marktprijzen.

In Boek 2 van Burgerlijk wetboek staat het volgende:

Artikel 1

1. Onder de actuele waarde van activa of passiva wordt verstaan de waarde die is gebaseerd op actuele marktprijzen of op gegevens die op de datum van waardering geacht kunnen worden relevant te zijn voor de waarde.

2. Als actuele waarde waartegen activa en passiva in de jaarrekening kunnen worden gewaardeerd, komt, afhankelijk van de soort activa of passiva dan wel van de omstandigheden, in aanmerking de vervangingswaarde, bedrijfswaarde, marktwaarde of opbrengstwaarde.
Disclaimer